Tiskové zprávy

Zahájení procesu posouzení vlivu záměru rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy na Letišti Karlovy Vary na životní prostředí.

                                                    Zahájení procesu posouzení vlivu záměru rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy na Letišti Karlovy Vary na životní prostředí.
 
Proces posouzení vlivu záměru rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy na Letišti Karlovy Vary na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. byl ze strany Ministerstva životního prostředí formálně zahájen dne 04.03.2021.

Ministerstvo životního prostředí rozeslalo všem dotčeným správním celkům a orgánům dokumentaci vlivů záměru „Modernizace letiště Karlovy Vary – IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29“ na životní prostředí. Dotčené územní samosprávné celky mají povinnost neprodleně zveřejnit informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do ní nahlížet na úředních deskách současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Karlovarského kraje.

Do dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (Česká informační agentura životního prostředí) http://www.cenia.cz/eia nebo i na stránkách Ministerstva životního prostředí - http://www.mzp.cz/eia, kód záměru OV3067.

Cílem projektu rozšíření a prodloužení dráhy na letišti Karlovy Vary je dosažení standardních parametrů dráhového systému v rámci strategické sítě regionálních letišť ČR, zlepšení jeho konkurenceschopnosti a schopnosti rozvíjet obchodních aktivity bez významných omezení.  Varianta souměrného rozšíření na 45 m, při zachování stávající osy dráhy a prodloužení na celkovou délku 2.510 m garantuje, že se zlepší provozuschopnost letiště za horších meteorologických podmínek a odstraní se stávající omezení pro využití maximálního obchodního vytížení letadel typu B737 a A320 a významně se tak zvýší jejich dolet při plném obsazení. Zároveň je tato varianta garancí i minimalizace negativních environmentálních vlivů na nejbližší okolí letiště.

Závěrem zpracovatelů dokumentace a dílčích studií je konstatování, že provedení záměru a samotný provoz letiště bude po realizaci generovat vlivy na jednotlivé složky životního prostředí, které jsou akceptovatelné. Zároveň v souvislosti s výstavbou a provozem posuzovaného záměru nebyly zjištěny takové skutečnosti, které by vedly k výraznému poškozování životního prostředí, a které by jednoznačně bránily jeho realizaci. Celkově pak lze z hlediska vlivu záměru na životní prostředí vyhodnotit záměr jako únosný z hlediska vlivů pro všechny složky životního prostředí.
 
  
Počet komentářů : 0  |  Přidejte první komentář