Vstup do SRA

Oprávnění ke vstupu do vyhrazených prostor letiště

Povinností provozovatele letiště v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy je důsledná kontrola vstupu a pohybu osob ve vyhrazených prostorech letiště, tzv. security restricted area (SRA).

Vstup osob do SRA je kontrolován a je povolen pouze oprávněným osobám, vybaveným identifikačním průkazem (IDC) vydaného na základě žádosti s odůvodněním nutnosti vstupu. Jedná se například o provozovatele obchodů, občerstvení či dodavatelské firmy, které vykonávají dlouhodobé aktivity ve vyhrazených prostorech letiště na základě smluvního ujednání s provozovatelem letiště.

Žádost o vydání letištního IDC pro trvalý vstup je k dispozici na stanovišti bezpečnostní kontroly v hale letiště. Podmínkou pro vydání trvalého IDC, opravňující k opakovanému vstupu do SRA, je předložení Ověření spolehlivosti (vydává ÚCL ČR, žádost je k dispozici na portálu ÚCL a absolvování bezpečnostního školení dle Národního programu bezpečnostního výcviku v civilním letectví.

Formuláře ÚCL(URL)

Bezpečnostní školení provádí instruktor certifikovaný Ministerstvem dopravy ČR, přímo na letišti Karlovy Vary. Přihlásit se a domluvit pevný termín bezpečnostního školení možno prostřednictvím e-mailu: sakacova@airport-k-vary.cz nebo telefonicky +420 731 195 006.

Termíny bezpečnostního školení

Školení probíhají pravidelně v pátek vždy první a třetí týden v měsíci. Místem konání bezpečnostního školení je zasedací místnost Letiště Karlovy Vary. Školení probíhá vždy od 10:00 hod. Přihlásit se na požadovaný termín je třeba minimálně 5 pracovních dní před zahájením školení. Platnost bezpečnostního školení je dva roky a před vypršením platnosti je nutno absolvovat aktualizační bezpečnostní školení. V případě, že držitel IDC neabsolvuje aktualizační školení do doby konce platnosti školení, bude mu zabráněno ve vstupu do vyhrazených prostor letiště bez doprovodu, mimo jiné i formou blokace IDC, včetně jejího odebrání a bude muset absolvovat nové bezpečnostní školení.

Typy bezpečnostních školení dle NPBV nutná pro vydání IDC pro vstup do vyhrazených bezpečnostních prostor letiště bez doprovodu

délka výuky délka platnosti
A2 - Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti 4 hodiny 24 měsíců
A3 - Aktualizace odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti 2 hodiny 24 měsíců
Cena za vydání IDC dle platného ceníku: 500 Kč bez DPH.

Povinnosti držitele letištního IDC

 • IDC jsou nepřenosná
 • IDC musí držitel nosit viditelně po celou dobu pohybu ve vyhrazeném prostoru
 • Chránit IDC před ztrátou nebo poškozením
 • Ztrátu, poškození, nebo odcizení nutno okamžitě hlásit provozovateli letiště a podat žádost o vydání nového IDC
 • Změny údajů v IDC je držitel povinen oznámit provozovateli letiště a podat novou žádost o vydání nového IDC
 • Vstupovat a vystupovat z vyhrazeného prostoru pouze místy k tomu určenými
 • Pohybovat se pouze v určených vyhrazených prostorách
 • Na všech stanovištích při vstupu do vyhrazeného prostoru se vždy prokázat IDC bez vyzvání
 • Při vstupu do vyhrazených prostor letiště se vždy podrobit bezpečnostní kontrole
 • Po celou dobu pobytu ve vyhrazeném prostoru se řídit pokyny bezpečnostních pracovníků
 • Po ukončení smluvního vztahu s provozovatelem letiště, nebo po uplynutí doby platnosti IDC, průkaz nutno odevzdat do 5 pracovních dnů provozovateli letiště