Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary (výhled do roku 2025 - 2050)

10.11.2008, 22:33
| Letiště

Karlovarský kraj zveřejnil na svých webových stránkách informace k nově zpracovanému územně plánovacímu podkladu ve vztahu k letišti Karlovy Vary.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

  • Oddělení ÚP Karlovarského kraje zadalo zpracování hlukové studie
  • Územní studie byla vložena do Evidence územě plánovací činnosti ČR, UUR Brno
  • Zastupitelstvo Karlovarského kraje svým usnesením č. ZK 102/06/08 ze dne 19.6.2008, vzalo na vědomí Územní studii rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary (výhled do roku 2025-2050), a ukládá odboru regionálního rozvoje vložit tuto studii, jako platný územně plánovací podklad, do evidence územně plánovací činnosti ČR - UUR Brno.

POŘIZOVATEL ÚZEMNÍ STUDIE

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje

Kontaktní osoby:

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Veselý Vlastimil, Ing. arch. Jaroslav Jelínek - oddělení územního plánování

Hlavní cíle řešení:

Pořízení Územní studie rozvoje a využitelnosti LETIŠTĚ KARLOVY VARY (výhled do roku 2025-2050) sleduje naplňování cílů regionálního rozvoje, zvýšení konkurence schopnosti území, koordinaci jeho rozvoje, podpory tvorby projektových záměrů komunitního, strategického plánování a vytvoření obecné platformy spolupráce aktérů řešeného území.

Ze zadání pro zpracování Územní studie rozvoje využitelnosti letiště Karlovy Vary vyplynuly tyto další hlavní závěry:

  • Rozšíření kapacity odbavovaného počtu cestujících ve výhledu do roku 2025 - 2050
  • Odbavovaní velkokapacitních letadel a možnost změny druhu letiště
  • Dráhový systém (rozšíření - prodloužení, druhy a napojení pojíždějících ploch)
  • Potřeba kapacitního dopravního napojení
  • Využití okolí letiště pro umístění investic nadmístního významu
  • Vyřešení střetu s plochami bydlení a rekreace v okolí letiště
  • Vyřešení problematiky ochranných pásem letiště

Celkovou koncepci určuje samotná poloha letiště. Studie pojednává o letišti jako "o lázeňském letišti v zeleni", proto se nepředpokládají významné vazby leteckého provozu na výrobní, či skladové funkce na přilehlých rozvojových pozemcích. Provoz bude výrazně orientován na přepravu osob. Navazující rozvojové plochy by tedy měly umožnit spíše vznik funkcí těžících z přítomnosti klientely - cestujících čekajících na odlet nebo poptávajících po příletu služby, obchodní činnost, informace.

Územní studie obsahuje: Textovou a grafickou část

ZPRACOVATEL ÚZEMNÍ STUDIE

AGA Letiště, s.r.o., projektant Ing. arch. Jan Buchar

http://www.kr-karlovarsky.cz/

Počet komentářů : 1 | Zobrazit komentáře
Komentáře k článku:
Prosím o kontakt, 01.08.2014, 22:22, Jaroslava
Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2020 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz