Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa - kontrolní den stavby

12.04.2006, 20:48
| Letiště

V pondělí 10. dubna 2006 se konal kontrolní den stavby 'Modernizace letiště Karlovy Vary - I.etapa.' Tato etapa rekonstrukce karlovarského letiště začala 1. 11. 2006 a skončí 24.6. 2006.

Celkové náklady: 113 099 973 Kč 

Z toho:

  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 33 679 244 Kč
  • Karlovarský kraj: 79 420 729 

Zatím proinvestováno: 23 612 085 Kč k 31.3.2006 

Stavbu provádí:
'Sdružení Letiště Karlovy Vary', sdružující společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. a STRABAG a.s., které zakázku získalo na základě výběrového řízení. 

'Projekt řeší rekonstrukcí stávající přistávací a vzletové dráhy, zlepšení technicko-provozních parametrů letiště, tj. zvýšením únosnosti přistávací a vzletové dráhy umožnit přistávání letadel o vzletové hmotnosti 59 t, při zvyšujícím se počtu pohybů za rok z předpokládaného výchozího stavu roku 2004, tj. 480 pohybů za rok při meziročním přírůstku 5 -10 %,' vysvětluje první náměstek hejtmana Jan Zborník. Obsahem projektu je rovněž upravení vodorovné geometrie dráhy pro zvýšení bezpečnosti provozu při splnění přísnějších kritérií a prodloužení životnosti dráhy díky kvalitnějšímu povrchu její vozovky o 20 let pro očekávané navyšování provozu. 

'Cílem projektu je zkvalitnit a zvýšit leteckou dostupnost Karlovarského kraje, napojit Karlovarský kraj na evropské dopravní sítě a rozšiřováním letecké dopravy podporovat podnikatelské aktivity, zvláště v oblasti lázeňství a cestovního ruchu,' dodává hejtman Josef Pavel. 

Od 1. listopadu roku 2005 do konce ledna proběhly přípravné práce, které zahrnovaly zpevnění přístupové komunikace pro navážení zemin do vyrovnávacího náspu a vytvoření mezideponie tohoto materiálu. Násypový materiál byl přivážen z blízkého lomu v Horních Tašovicích. Převezený objem představoval objem na zhruba 2.600 velkokapacitních čtyř nápravových nákladních autech. 

Dne 31.1.2006 byla vzletová a přistávací dráha zkrácena o 300 m, provedeno přesunutí sestupového systému PAPI, světelné prahové příčky, koncové příčky a provedeno nové vodorovné značení vzletové a přistávací dráhy. 

Dne 1.2.2006 začala druhá fáze výstavby kdy byla provedena demolice asfaltových povrchů, betonových povrchů a konstrukčních vrstev ranveje na uzavřené části a provedena kompletní demolice betonových povrchů. Následně proběhly práce na výstavbě nových úseků odvodňovací kanalizace a francouzských drenáží podél budoucího tělesa násypu. V součinnosti s těmito pracemi začalo z konce runwaye 11 bourání stávajících žlabů, provádění spodních odvodňovacích drenáží, montáž armovacích sítí, betonáž nosné železobetonové desky a následně montáže prefabrikovaných štěrbinových žlabů. V současné době probíhají práce na pročištění a revizích stávajících odvodňovacích kanalizacích, včetně otevřených vodotečí. 

Ke dni 31.3.2006 je provedena demolice uzavřené části ranveje ze 100%, násyp tělesa svahu je proveden z 20%, dokončeny práce na demolici stávajících žlabů, provedeny práce na odvodňovacích drenážích z 85% ,montážní práce na štěrbinových žlabech provedeny ze 40%. 

Dne 8.3.2006 provedl Úřad pro civilní letectví místní šetření na letišti a s ohledem na bezpečnost leteckého provozu prohlásil vzletovou a přistávací dráhu za nezpůsobilou. V reakci na tuto situaci provozovatel letiště, společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o., přistoupila k uzavření letiště dříve, než bylo původně předpokládáno. Zhotovitel stavby předložil dne 20.3.2006 objednateli návrh na urychlení stavebních prací s ohledem na neplánované uzavření letiště Karlovy Vary s tím, že zkrátí (pro provoz letiště) klíčový termín plánovaného ukončení prací ve vztahu k výluce letiště o 3 týdny oproti původnímu termínu. 

Ukončení prací ve vztahu k výluce letiště z původního termínu dne 16.6.2006 se posouvá na 26.5.2006 a termín dokončení stavby z původního termínu dne 17.7.2006 na 24.6.2006. Zahájení leteckého provozu je tak předpokládáno dne 27.5.2006 na základě povolení k předčasnému užívání stavby.

Počet komentářů : 0 | Přidejte první komentář
Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2020 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz