Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje: Dokončení stavby "Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa" - 1. část

23.05.2008, 21:03
| Letiště

 

 

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje
Dokončení stavby "Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa"
1. část - Úprava stávající odbavovací budovy pro splnění Schengenských dohod

Úprava stávající odbavovací haly letiště v Karlových Varech byla dokončena 31. března 2008. Její dokončení bylo nutnou podmínkou splnění Schengenských dohod tak, aby bylo možné odděleně odbavovat cestující ze zemí schengenského prostoru. Tento prostor zahrnuje území států, na jejichž společných hranicích nejsou vykonávány hraniční kontroly. Kontrola se soustředí na tzv. vnější schengenské hranice a je doprovázena součinností bezpečnostních složek. V případě karlovarského letiště bylo zásadní věcí zajistit dostatečný komfort pro souběžné odbavení schengen i non-schengen cestujících. Zajištění tohoto komfortu cestujících v rámci poměrně komplikované modernizace za nepřerušeného provozu letiště zahrnovalo rozsáhlé dispoziční a technické úpravy celé budovy včetně nových sociálních zařízení pro cestující. V rámci této stavby byla realizována i přístavba nové veřejné haly, která po realizaci 2. části stavby (tzn. dostavby nové odbavovací budovy) bude mít funkci spojovacího krčku s dalším rozšířením zázemí pro odbavení cestujících. Tato 2. část stavby se již realizuje od 20. února 2008 a pro její spolufinancování byla podána žádost o finanční příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 1. výzvy pro podání žádostí do Regionálního operačního programu soudržnosti Severozápad. V rámci nové přístavby bylo vybudováno také nové zázemí pro expedici zavazadel včetně nového karuselu ( dopravníku pro výdej zavazadel v příletové hale ).

Stavba byla financována z prostředků Karlovarského kraje a dále 692 130 EUR (cca 34 %) bylo Karlovarskému kraji poskytnuto z Norských finančních mechanismů EHP/Norska. Tyto fondy byly založeny v roce 2004 a kladou si za cíl poskytovat finanční pomoc deseti novým členským státům EU. Hlavním cílem Norských finančních mechanismů je snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropském hospodářském prostoru.

Zhotovitelem stavby je Sdružení Letiště Karlovy Vary - III. etapa, účastníků sdružení Stavby silnic a železnic, a.s. Praha a Průmstav Praha, a.s. Stavba byla zahájena 23. května 2007. Konečný termín dokončení 1. části - rekonstrukce stávající odbavovací budovy a přístavby spojovacího krčku byl stanoven na 31. března 2008. Celkové náklady na realizaci 1. části III.etapy modernizace dosáhly přibližně 56 milionů korun.

V průběhu realizace 1. části stavby byla provedena úprava původního technického a dispozičního řešení stavby s cílem navýšit kapacitu prostor pro odbavené cestující na odletu a zvýšit úroveň komfortu cestujících. Touto změnou dispozičního uspořádání odbavovacích prostor došlo k jejich výraznému zvětšení oproti původnímu návrhu a tím byla eliminována potřeba případných stavebních úprav odbavovacích prostor v nejbližší budoucnosti s ohledem na aktuální prudký růst počtu odbavených cestujících. V rámci této úpravy byla schválena i změna povrchu podlah odbavovacích prostor z původně navržených pohledových betonů a dlažeb na granitovou dlažbou.

S ohledem na skutečnost, že realizace stavby probíhala za plného provozu letiště, vyvolávala vlastní realizace vysoké nároky jak na personál provozovatele letiště, tak i na dodavatele stavebních prací s ohledem na nutnost koordinace prací z pohledu provozních potřeb letiště. Tento postup výstavby byl předpokládán již ve stadiu projektové přípravy a z tohoto důvodu byla již v rámci projektové dokumentace navržena posloupnost prací ve třech fázích. Stavební práce vždy probíhaly v části prostor a zbylá část odbavovací budovy byla využívána cestujícími. Následně po dokončení příslušné fáze byly prostory vystřídány.

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.

Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2020 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz