Tisková zpráva : Začíná I. etapa modernizace letiště Karlovy Vary

08.11.2005, 12:46
| Letiště

1. listopadu 2005 byla slavnostně zahájena I. etapa postupné modernizace Letiště Karlovy Vary. Projekt pod názvem 'Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa', jehož Investorem je Karlovarský kraj bude probíhat od 1.11.2005 do 17.7.2006. 

Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávající vzletové a přistávací dráhy (RWY 11-29), čímž dojde ke zlepšení technicko-provozních parametrů letiště. Zvýšením únosnosti vzletové a přistávací dráhy bude umožněno její používání letadly s vyšší vzletovou hmotností. Únosnost dráhy je navržena tak, aby odpovídala provozu letounu Boeing 737-400 a životnost vozovky dráhy je navržena na 20 let při zvyšujícím se počtu pohybů za rok z výchozího stavu roku 2004, tj. 480 pohybů za rok při meziročním přírůstku 5 - 10 %. Obsahem projektu je rovněž upravení vodorovné geometrie dráhy pro zvýšení bezpečnosti provozu při splnění přísnějších kritérií. Generálním projektantem je společnost AGA - LETIŠTĚ, projektová kancelář, s.r.o. 

I. etapa modernizace letiště Karlovy Vary zahrnuje rekonstrukci stávající vzletové a přistávací dráhy v současných rozměrech. Záměrem rekonstrukce povrchu dráhy, jehož poslední souvislá oprava proběhla v roce 1985 a technická životnost povrchu je tak po 20 letech vyčerpána, je navýšit její únosnost, což umožní další bezpečný provoz jak letadel, která letiště Karlovy Vary běžně nalétávají již dnes, tak i nových moderních typů s větší vzletovou hmotností (např. Airbus A-321). Stávající únosnost dráhy (RWY) je dnes již pro tato letadla nevyhovující a ani není divu, neboť kdo by si na počátku šedesátých let při její výstavbě pomyslel, že za několik desítek let budou do Karlových Varů běžně létat dopravní letadla typu B737. 

V rámci stavebních prací této etapy modernizace dojde současně k úpravě nivelety východního konce RWY, tj. k narovnání výškových poměrů na dráze, což je nutná podmínka pro možnost používání RWY za podmínek výrazně snížené dohlednosti daná leteckými předpisy. Nelze opominout fakt, že realizací úpravy nivelety dojde také ke zvýšení bezpečnosti leteckého provozu při přiblížení a přistání a současně bude možné v budoucnu RWY prodloužit a rozšířit bez stavebních úprav v této části nově vybudované RWY. Objem prací spojených s úpravou nivelety RWY je možno ilustrovat na následujících faktech: mimo jiné bude vybourán východní konec stávající konstrukce RWY v délce zhruba 480 metrů a po zbudování náspu bude konstrukce RWY opětovně nově provedena, ale již v jiných výškových poměrech; východní konec takto rekonstruované RWY se bude nacházet o přibližně 1,8 metru výše, než je jeho dnešní stávající výška a objem zeminy, která je nutná pro zbudování násypu v okolí konce RWY, je 36.000 m3

Za zhotovitele stavby bylo na základě výběrového řízení v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, vybráno \'Sdružení Letiště Karlovy Vary\', sdružující za účelem realizace této veřejné zakázky společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. a STRABAG a.s.

Na základě žádosti Karlovarského kraje poskytne Evropská unie na projekt finanční příspěvek. Ten poplyne z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), který podporuje snižování rozdílu mezi úrovní rozvoje a životní úrovní jednotlivých regionů. Příspěvky z ERDF mají snížit míru zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů a zajistit vyrovnání nejzávaznějžích regionálních nerovnováh v zemích Společenství. K tomu má docházet účastí zmíněného fondu na rozvoji a na strukturálním přizpůsobení zaostávajících oblastí a na hospodářské a sociální přeměně oblastí. Evropská unie přispěje kraji částkou ve výši 33 679 244 Kč prostřednictvím Operačního programu Infrastruktura, Opatření 1.3 - Modernizace civilních letišť nadregionálního významu. Subjektem zprostředkujícím výše uvedený příspěvek z Evropské unie je Ministerstvo dopravy České republiky, kde tuto úlohu zajišťuje Odbor fondů EU.

Finanční zajištění I. etapy modernizace letiště Karlovy Vary (v Kč) : 

Evropská unie (příspěvek z ERDF) : 33 679 244 
Karlovarský kraj : 79 420 729


Celkové náklady projektu : 113 099 973


Cílem projektu je zkvalitnit a zvýšit leteckou dostupnost Karlovarského kraje, napojit Karlovarský kraj na evropské dopravní sítě a rozšiřováním letecké dopravy podporovat podnikatelské aktivity, zvláště v oblasti lázeňství a cestovního ruchu. Realizace projektu rovněž umožní obyvatelům Karlovarského kraje důstojné a bezpečné cestování leteckou dopravou do vzdálenějších míst za prací i odpočinkem. 

  Realizací projektu 'Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa' bude vytvořena jedna ze základních podmínek, aby se letiště Karlovy Vary stalo v brzké době důstojnou vstupní bránou Karlovarského kraje. 

Kontakt na Zprostředkující subjekt OP Infrastruktura : 
Ministerstvo dopravy České republiky 
Zprostředkující subjekt OP Infrastruktura 
Odbor fondů EU 
Nábřeží L. Svobody 12 
110 15 Praha 1

 


Zdroj : tisková zpráva Karlovarského kraje

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.

Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2020 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz