Životní prostředí - ochrana vod

Letiště Karlovy Vary s.r.o. dlouhodobě usiluje o to, aby provozem letiště nedocházelo k negativnímu ovlivňování povrchových a podzemních vod. Pozornost je věnována systémům předčištění a čištění odpadních vod, zařízením na skladování chemických látek, skladování ropných látek, nakládání se závadnými látkami a ochraně vodních toků.

Společnost průběžně monitoruje jakost vypouštěných dešťových vod z areálu letiště, a to na šesti volných výustích, rozmístěných rovnoměrně po celém obvodu areálu letiště. Rovněž probíhá kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod z nové hasičské stanice, a to jak splaškových vod z malé čistírny odpadních vod, tak i odpadních vod z komunikací a ploch kolem areálu a údržby zařízení zaústěných do odlučovače.

Na jakost dešťových vod má podstatný vliv volba druhu schválených chemických přípravků, používaných při zimní údržbě pohybových ploch letiště. Společnost v tomto období přednostně používala sice dražší, nicméně k životnímu prostředí šetrnější přípravky (prostředek Safeway pro plochy a prostředek Safewing I., II. pro odmrazování letadel).

Monitoringem kontroly kvality podzemních a povrchových vod, který společnost provádí pravidelně od roku 2000, se potvrzuje pozitivní skutečnost, kdy nedochází k překročení povolených limitů a nedošlo ani k žádné havarijní situaci či úniku závadných látek z hlediska zákona o ochraně vod.

V rámci vodoprávního řízení získala společnost počátkem roku 2019 nové rozhodnutí – povolení k nakládání se závadnými látkami a jejich skladováním, které jsou charakterizovány jako chemické přípravky k odmrazování ploch letiště a letadel, a to s platností do 31. 03. 2024.

Stránka aktualizována: 30.08.2020
Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2021 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz