Životní prostředí - hluk

Letecký provoz na letišti Karlovy Vary s sebou přináší některé negativní vliv na životní prostředí, nejvíce vnímána je zejména problematika hluku z leteckého provozu.

Tato problematika je mezinárodním měřítku řešena v souladu s hlukovou strategií Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO), která vychází z tzv. vyváženého přístupu k regulaci hluku, který spočívá v dosažení maximálních enviromentálních benefitů při nákladově efektivním řešení a který má 4 základní pilíře:

  • omezení hluku u zdroje
  • územní plánování a řízení
  • protihluková provozní opatření
  • provozní omezení

V podmínkách současného provozu Letiště Karlovy Vary, při velmi malém počtu pohybů větších a hlučnějších letadel, se v současné době neuplatňuje princip omezení hluku u zdroje, v praxi realizováno formou hlukových poplatků v závislosti na hlučnosti konkrétního letadla.

Protihluková provozní opatření v současné době zahrnují pravidla pro výcvik pilotů v okolí letiště, tzv. místní letová činnost, pravidla pro akrobacii, včetně časových omezení pro tyto činnosti a jsou uplatňovány formou Smlouvy o spolupráci při zajištění provozu letadel partnerů, kteří mají svoji základnu ne Letišti Karlovy Vary. Toto zatím nelze bohužel efektivně uplatňovat v plném rozsahu vůči ostatním provozovatelům leteckých škol a soukromých letadel, kteří nemají svoji základnu na Letišti Karlovy Vary.

Vlivem aktuálním meteorologických, technických a provozních podmínek ale může dojít k situaci, kdy s ohledem na bezpečné provedení letu není možné některá protihluková opatření dodržet a v tomto případě nejsou tyto protihluková provozní opatření určující.

Závazné trajektorie letů při provádění místní letové činnosti v okolí letiště Karlovy Vary:

Minimální výška letu je, kromě fáze startu a přiblížení, stanovena na 1000 ft – 300 metrů.

Zákaz provozu v režimu Místní letové činnosti (MLČ) v době:

  • V pracovních dnech po 22:00 a před 07:00 místního času
  • V sobotu před 9:00 a po 19:00 místního času
  • O státem uznaných svátcích a nedělích

Oblast se zákazem provádění akrobatických letů:

Hluková studie

V důsledku navýšení provozu výcvikových letů, bylo v r.2020 ze strany Karlovarského kraje zadáno zpracování aktualizace hlukové studie z r. 2008. tato aktualizace zohledňuje předpokládaný vývoj provozu do r.2025, včetně maximální kapacity výkonů letecké školy a objemu provozu ve všech ostatních segmentech. Součástí aktualizace bylo i nezávislé posouzení zdravotních rizik.

Konkrétní výstupy a závěry z této aktualizace jsou k dispozici na stánkách Karlovarského kraje
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum-kraj/Aktualizace_hluk_studie.aspx

Stránka aktualizována: 30.08.2020
Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2021 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz