Karlovarský kraj, který je vlastníkem veřejného mezinárodního civilního letiště Karlovy Vary od 1.7.2004 (k převodu vlastnictví došlo na základě zákona č.166/2004 Sb.) zahájil koncem roku 2005 jeho rozsáhlou modernizaci, rozdělenou do tří etap. Hlavním cílem této modernizace bylo dosažení úrovně technických parametrů vzletové a přistávací dráhy, světelného zabezpečovacího zařízení a terminálu pro cestující obvyklé u srovnatelných letišť regionálního významu v EU za současného zvýšení bezpečnosti leteckého provozu. Tím byl, obrazně řečeno, položen základní kámen k rozvoji letiště zaváděním nových pravidelných i nepravidelných linek nejen pro lázeňské hosty a návštěvníky Karlovarského regionu, ale i pro místní podnikatelskou sféru a obyvatele; letiště Karlovy Vary se tak stalo důstojnou vstupní bránou Karlovarského kraje.

Modernizace letiště byla rozčleněna na tři etapy. Investorem I. a III.etapy byl Karlovarský kraj, financování II.etapy zajišťoval provozovatel letiště společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. Realizace I. a II.etapy modernizace letiště proběhla současně v první polovině roku 2006 s tím, že provoz letiště byl od 1.2.2006 částečně omezen zkrácením použitelné délky RWY a následně v období od 8.3. do 28.5.2006 bylo letiště Karlovy Vary z důvodu stavebních prací na RWY uzavřeno úplně. K zahájení provozu došlo dne 28. května 2006 ve 14.00 hod, kdy bylo letiště po více než 80 dnech opět otevřeno pro letecký provoz.

III.etapa modernizace letiště měla dvě části. 1.část řešila stavební úpravy stávající odbavovací budovy pro splnění Schengenských dohod a byla zahájena slavnostním aktem dne 24.května 2007. Dokončení těchto stavebních úprav bylo naplánováno na konec března 2008 v souvislosti se zahájením platnosti Schengenských dohod a zrušením hraničních kontrol k 30. březnu 2008 na letech z/do států Schengenského prostoru na mezinárodních letištích v ČR.

2. část této etapy modernizace letiště zahrnovala výstavbu nové moderní odbavovací haly. Ta byla se stávající rekonstruovanou budovou propojena přístavbou - spojovacím krčkem. Nový futuristický halový komplex evokuje představu kovového trupu letadla bez křídel. Práce na výstavbě nové haly byly zahájeny 20.2.2008.

Stručný popis jednotlivých etap modernizace

I.etapa zahrnovala rekonstrukci stávající vzletové a přistávací dráhy v současných rozměrech. Záměrem rekonstrukce povrchu RWY, jehož poslední souvislá oprava proběhla v roce 1985 a technická životnost povrchu tak byla po 20 letech vyčerpána, bylo navýšit její únosnost, což umožnilo další bezpečný provoz jak letadel, která letiště Karlovy Vary běžně již tehdy nalétávala, tak i nových moderních typů s větší vzletovou hmotností (např. Airbus A-321). Stávající únosnost RWY byla tehdy již pro tato letadla nevyhovující a ani není divu, neboť kdo by si v šedesátých letech při její výstavbě pomyslel, že za několik desítek let budou do Karlových Varů běžně létat dopravní letadla typu B737 nebo A320. V rámci stavebních prací této etapy modernizace došlo současně k úpravě nivelety východního konce runwaye, tj. k narovnání výškových poměrů na dráze, což byla nutná podmínka pro možnost používání RWY za podmínek výrazně snížené dohlednosti daná leteckými předpisy. Nelze opominout fakt, že realizací úpravy nivelety došlo také ke zvýšení bezpečnosti leteckého provozu při přiblížení a přistání a současně bude možné v budoucnu RWY prodloužit a rozšířit bez stavebních úprav v této části nově vybudované RWY. Objem prací spojených s úpravou nivelety RWY je možno ilustrovat na následujících faktech: mimo jiné byl vybourán východní konec stávající konstrukce RWY v délce 480 metrů a po zbudování náspu byla konstrukce RWY opětovně nově provedena, ale již v jiných výškových poměrech; východní konec takto rekonstruované RWY se nachází o cca. 1,8 metru výše, než byla jeho původní výška a objem zeminy, která byla nutná pro zbudování násypu v okolí konce RWY, přesáhl 36.000 m3 (viz. ilustrační foto z celkové situace).

Klikni pro zvětšení    Klikni pro zvětšení

základní údaje o stavbě (I. etapa)

II. etapa modernizace zahrnovala kompletní rekonstrukci světelného zabezpečovacího zařízení vzletové a přistávací dráhy, včetně výstavby nové přibližovací řady se zábleskovým světelným systémem a včetně kompletní rekonstrukce veškerého energetického zázemí letiště. Cílem bylo vybudování světelného systému RWY 29 CAT I ICAO, který by umožnil přistání letadel za výrazně horších meteorologických podmínek než před rekonstrukcí. Letiště se tak stalo oproti původnímu stavu mnohem dostupnější zejména v podzimních a zimních měsících, kdy i vzhledem k relativně vysoké nadmořské výšce letiště bylo často přistání z důvodu meteorologických podmínek znemožněno a plánované lety se musely odklánět na jiná letiště.

Klikni pro zvětšení    Klikni pro zvětšení

základní údaje o stavbě (II. etapa)

III. etapa modernizace se vztahovala k terminálu a její realizace byla rozdělena do dvou částí. První část řešila vnitřní úpravy a přístavbu stávající odbavovací budovy s ohledem na plnění Schengenských dohod, které na mezinárodních letištích v ČR vstoupily v platnost 30. března 2008. Zásadním požadavkem Schengenských dohod na provozovatele letišť bylo zajistit fyzickou separaci schengen a non-schengen cestujících před pasovou kontrolou (v případě příletů) a za pasovou kontrolou (v případě odletů). Z tohoto důvodu bylo nutné vybudovat nové dostatečně dimenzované prostory pro cestující (příletové a odletové zóny). I po těchto nezbytných úpravách by však v blízké budoucnosti stávající rekonstruovaná odbavovací budova z hlediska prostoru přestala vyhovovat vzhledem k očekávanému nárůstu počtu cestujících a požadavku na možnost souběžného odbavování tří i více letů najednou. 2. část III.etapy modernizace letiště Karlovy Vary tak reagovala na tuto naléhavou potřebu projektem výstavby zcela nové odbavovací haly s moderními a komfortními prostory pro odbavení cestujících a poskytování souvisejících služeb. Výstavba této nové haly započala 20.2.2008 a byla dokončena na jaře roku 2009 (viz.foto).

Klikni pro zvětšení    Klikni pro zvětšení

Klikni pro zvětšení

Autor architektonického návrhu : Ing. arch. Petr Parolek, Ph.D., FA PAROLLI, s.r.o.

základní údaje o stavbě (III. etapa)

NUTS2 SEVEROZÁPAD

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

Stránka aktualizována: 21.01.2016
Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2021 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz