Objem odbavených cestujících za duben 2012 dosáhl na letišti Karlovy Vary nového rekordu

18.05.2012, 11:02
| Letiště

V dubnu 2012 bylo pracovníky letiště Karlovy Vary odbaveno celkem 10899 cestujících, což je nejen o téměř 16 % více, než ve stejném období loňského roku, ale bylo překonáno i historické měsíční maximum, kterého bylo dosaženo v září 2011. Pozitivní vývoj jak v objemech přepravy, tak v jejich finančním vyjádření, umožnil společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. vypracovat a předložit ke schválení Radě Karlovarského kraje, v působnosti valné hromady zastupujícího vlastníka, nový ceník služeb. Nový ceník služeb byl schválen dne 9. 5. 2012. 

Nový ceník služeb nahrazuje sazebník, používaný od roku 2005 (přičemž některé položky v tomto ceníku pocházely ještě z doby, kdy bylo letiště Karlovy Vary součástí České správy letišť) a vstupuje v platnost od 1. 7. 2012. Při koncipování nového cenového sazebníku se vedení společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. rozhodlo zcela změnit filozofii cenové politiky uplatňované letištěm a zásadně přehodnotit jednotlivé sazby a položky tohoto dokumentu.

Základním cílem nového ceníku služeb je především další zatraktivnění letiště Karlovy Vary pro letecké společnosti, a to jak ty, které již provozují pravidelné linky v současné době, tak i budoucí potenciální partnery při rozhodování o zavedení linek nových“, uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.

Proto letiště přistoupilo ke změně cen a poplatků ve všech oblastech, tj. poplatků za přistání, parkování, pozemní odbavení a poplatku za použití letiště cestujícím, tzv. letištní taxu.

U přistávacích poplatků byl opuštěn model prostého lineárního stanovení sazby, kdy byla určena fixní částka za tunu maximální vzletové hmotnosti letadla a tato násobena počtem tun příslušného stroje. Nově dochází k zavedení kalkulačního vzorce, který zvýhodňuje větší dopravní letadla, v praxi stroje s maximální vzletovou hmotností nad 57 tun. V průměru tím v kategorii nejběžněji užívaných letadel typu A320 dochází ke zlevnění přistávacích poplatků o cca 5 %.

V oblasti služeb odbavení poskytovaných letadlům došlo k přehodnocení struktury, rozsahu a obsahu poskytovaných služeb a jejich novému definování tak, aby tyto služby více odrážely reálné požadavky a potřeby leteckých společností a zároveň lépe odrážely náročnost úkonů služeb poskytovaných u jednotlivých kategorií letadel. Výsledkem je zjednodušení struktury ceníku a větší přehlednost jak pro zaměstnance letiště, tak i pro jeho uživatele.

Obdobně jako v případě přistávacích poplatků, i v oblasti služeb odbavení byly ceny stanoveny tak, aby zvýhodňovaly kategorii letadel pravidelné obchodní přepravy. V závislosti na rozsahu odebíraných služeb tak dochází u této kategorie letadel ke snížení ceny až o 14 % oproti stávajícímu ceníku.

Velmi významnou změnou, ke které letiště přistoupilo, je snížení poplatku za použití letiště cestujícími. Jde o poplatek, který hradí každý cestující při zakoupení letenky a který pak slouží na úhradu nákladů spojených s provozem terminálu (energie a služby). V tomto případě jde o zásadní a ve srovnání s obecnými postupy v odvětví letecké dopravy i bezprecedentní krok, ke kterému se letiště Karlovy Vary rozhodlo v zájmu svých cestujících a leteckých společností. „Původní poplatek, který byl stanoven ještě za dob ČSL ve výši Kč 370,-- se snižuje na Kč 350,--. Toto snížení je zejména nutné vnímat v souvislosti s tím, jak rostly vstupní náklady a inflace za posledních 10 let“, řekl ředitel letiště Václav Černý.

Součástí nového ceníku je také nový motivační (incentivní) program pro dopravce, který otevře linku do nové destinace nebo navýší počet letů do destinace stávající. Motivační program je koncipován tak, aby zvýhodňoval dopravce s větším počtem linek, což je ve svém důsledku ekonomicky zajímavé jak pro dopravce samotného, tak i pro letiště“, doplnil Václav Černý.

Zavedením nového ceníku, zejména snížením cen a zvýhodněním pro přepravce provozující pravidelnou dopravu chce letiště demonstrovat, že si uvědomuje současné ekonomické problémy, se kterými se musejí letecké společnosti potýkat a tím v rámci svých možností přispět k udržení a v budoucnu i rozvoji letecké dopravy v regionu.

Komentáře k článku:
odpověď
Radek Zábranský | 27.05.2012, 20:15
Na základně dostupných informaci je pravděpodobné, že po započtení všech nákladů na obrátku včetně poplatků za cestující a handling je naše letiště levnější, ale přesný propočet pochopitelně není k dispozici, neznáme přesnou/skutečnou výši nákladů, které jsou ČSA účtovány v Praze. Na druhou stranu je třeba konstatovat, že ceny letenek jsou na letech do Karlových Varů vyšší než do Prahy (nemluvě třeba o Drážďanech), což je dáno strukturou klientely, takže lety do Karlových Varů jsou pro dopravce výnosnější a profitabilnější.
Re2
Glory | 27.05.2012, 0:49
Ještě co se letiště týče, o kolik je letiště Karlovy Vary levnější než Praha? Předpokládám, že ČSA za svůj Airbus do Moskvy platí z Varů méně než z Prahy, i pokud bude stejně plný.
odpověď
Radek Zábranský | 24.05.2012, 15:04
Nemyslím, že by Ryanair měl interní požadavek na šířku dráhy 50 metrů, protože v tom případě by nemohl létat na mnoho letišť své sítě. Pokud jde o obchodní stránku spolupráce, máte naprostou pravdu, že v zahraničí je finanční podpora dopravce, ať už přímá či nepřímá, ze strany regionu či města zcela běžná (zároveň ale bývá i silná podpora těchto linek z prostředků z privátní sféry). Jen bych rád trošku korigoval Váš názor, že se aerolinka (jak tato konkrétní, o níž vedeme debatu, tak jakákoliv jiná) zaváže dovézt určitý objem cestujících. Všechny závazky a proklamace tohoto druhu jsou deklaratorní, vycházejí z nějakých odhadů vývoje a letecké společnosti si dávají velice dobrý pozor, aby se nestaly součástí smluvního ujednání s letištěm nebo regionem (a pokud, tak jen v podobě, že ten závazek je prakticky nevymahatelný). Mohl bych Vám uvádět mnoho příkladů, kdy se tato prvotní deklarace zásadně lišila od reality, ale myslím, že zde pro to není prostor. Vedle toho je třeba mít na paměti, že Ryanair dnes nejenže očekává, že nebude platit žádné poplatky na letišti (takže by náklady s provozem jeho linky skutečně musel hradit někdo jiný), ale při spuštění linky na nové letiště na nevyzkoušeném trhu navíc vyžaduje i přímé platby, například na financování reklamy, marketingových akcí, provozní ztrátu apod.

Proto pokud mají být úvahy o nových linkách do budoucna reálné, tak by se na financování musely kromě kraje podílet i další subjekty (město Karlovy Vary, další lázeňská centra regionu, podnikatelé, kteří by měli výnosy díky přílivu nových turistů apod.). V této souvislosti musím zmínit, že vedení letiště již mnohokrát upozorňovalo na nutnost celoregionální spolupráce na rozvoji linek, včetně toho, že je třeba hledat zdroje financování, nejlépe sdružením veřejných a privátních prostředků. Musíte si ale uvědomit, že pokud jde o spolufinancování takových linek ze strany kraje nebo měst v regionu, šlo by o financování z veřejných prostředků, tj. daní všech občanů a je otázkou, zda pro něco takového je dostatečná vůle, zda budou takové prostředky k dispozici a zda by nechyběly jinde. V tomto případě jde však o rozhodnutí, které musí být učiněno někým jiným než letištěm. Je samozřejmě možná i úvaha o zavedení linek v závazku veřejné služby, ale jak jsem uváděl již v minulé odpovědi, to jsou otázky, se kterými se musíte obrátit na příslušné instituce. Vzhledem k tomu, že se právě nacházíme v předvolebním období, je možná ten správný čas na to, aby občané přesvědčili své zástupce o smyslu rozvoje letecké dopravy do regionu a nutnosti její přímé podpory.

Re
Glory | 24.05.2012, 3:23
Ryanair má údajně nějaké vlastní stanovy a v těch je, že šířka dráhy musí být minimálně 50 metrů, což je ještě přísnější, než samotné irské předpisy. Ryanair je zase na druhou stranu aerolinka, která se dokáže zavázat, že doveze tolik a tolik lidí, ovšem výměnou za to, že pak tomu letišti nezaplatí skoro nic a musí to za ně udělat někdo jiný, dle vzoru ze zahraničí by to byl v našich podmínkách kraj. Aby v dnešní době byl zájem i od zdejších obyvatel, obávám se že mimo Ryanairu a WizzAiru nemá šanci nikdo uspět, protože i EasyJet a spoj jsou už \"moc drazí\". Byl bych osobně rád, kdybych odsud mohl letět někam jinam než do Ruska nebo s Travel Servicem v sezoně do Turecka. Přijatelné spojení na západ by bylo velice fajn a obraz letiště by pozvedl zase o kus výš.
odpověď
Radek Zábranský | 23.05.2012, 15:36
Těší nás Váš zájem o naše letiště a jeho rozvoj, ale obávám se, že Vaše poznámka vychází z nepřesných informací, resp. neodpovídá skutečnosti. Ryanair jako dopravce registrovaný v Irsku musí respektovat požadavky a nařízení irského leteckého úřadu, jehož výklad platných mezinárodních předpisů, zejména ICAO Annexu 14 v části zabývající se infrastrukturou letiště a požadavkům na provozování jednotlivých typů letadel na tato letiště, je velmi striktní a nemá ve zbytku Evropy obdobu. Výsledkem je platné nařízení pro dopravce provozující civilní dopravu, kteří jsou registrovaní v Irsku, že s letouny kategorie C (738, 320) mohou létat jen na dráhu o šíři 45m (a více) a těmto dopravcům pochopitelně nezbývá nic jiného, než toto nařízení respektovat. Z jednání, která průběžně vedeme s leteckými společnostmi, máme potvrzené, že parametry dráhy jsou zcela vyhovující a provozně pro lety v rámci Evropy naprosto dostačující, ostatně na dráhy obdobných rozměrů jsou v některých případech provozovány i lety B757, ale vždy záleží na podmínkách, které stanoví pro letecké společnosti dozorový orgán civilního letectví v té které zemí.

Pokud jde o druhou část Vaší poznámky, tak žádná společnost Vám cestující \"nedodá\" jen tak. Především je třeba vyvolat poptávku po cestách do regionu, což je úkolem touroperátorů, hoteliérů a dalších subjektů cestovního ruchu, ale i úkolem subjektů jako jsou kraj, města a jejich organizace, které mají rozvoj turistiky v popisu práce, které musejí náš region správně a dostatečně propagovat a podpořit zájem o cesty a hlavně pobyt v regionu. To za nás žádná letecká společnost neudělá a musíme to odpracovat sami, ale také zaplatit. Každého dopravce dále bude zajímat, jaká je místní poptávka po letech do dané destinace a nakolik je pravděpodobné naplnění letů v obou směrech a z dlouhodobého hlediska. V neposlední řadě je nutné si říci, kdo bude sdílet riziko ztrát, kdo bude linku alespoň v počáteční fázi dotovat. Zde se bavíme o částkách v desítkách i stovkách tisíc EUR ročně, které se v rámci regionu musejí najít, aby zejména low-cost dopravce (ale nejen) bych ochoten o zavedení linky uvažovat. Toto platí bez ohledu na dopravce a je jedno, zda uvažujete o linkách provozovaných Ryanairem, Wizzairem nebo jinými dopravci.

Závěrem snad jednu poznámku - lze souhlasit, že určitě existuje potenciál další příjezdové turistiky, jak z Itálie, tak jiných zemí. V této souvislosti je ale nutné ptát na jiných místech - v hotelech, u touroperátorů, na Infocentru města Karlovy Vary, na příslušných odborech krajského úřadu, v ostatních městech, proč nikdo nepracuje na získání této klientely a využití potenciálu, který nepochybně existuje, proč nikdo nechce investovat do nového či atraktivnějšího produktu, proč jsou všichni vlastně spokojenosti s tím, jak turistický ruch v regionu funguje a nesnaží se hledat nové možnosti rozvoje.

odpověď
Glory | 22.05.2012, 4:03
Pokud vím, tak třeba pro Ryanair, který má právě B737 je tato dráha nevyhovující a nedostatečná. A to je přesně ta aerolinka, která by tu byla potřeba, ta která umí dodat turisty. Pokud by sem lítali například z Bergama, kde mají obří přestupní uzel, tak to letadlo budou mít pokaždý plný.
Odpověď na komentář
Radek Zábranský | 21.05.2012, 9:12
Vzletová a přistávací dráha letiště Karlovy Vary zcela odpovídá mezinárodním i národním předpisům pro provozování pravidelné dopravy. Technické parametry dráhy umožňují v současné době provozování leteckých linek letadly kategorie „C“, tj. Boeing 737 nebo Airbus 320/321 bez omezení prakticky v rámci celé kontinentální Evropy. Pouze provozování linek do vzdálenějších destinací (cca nad 4 hodiny letu) může, ale nemusí v závislosti na použité letecké technice (typu letadla) podléhat určitým omezením. Problematika rozšíření provozu je především záležitostí poptávky po takových letech. Na jedné straně je nutné rozšíření a uzpůsobení nabídky turistických (ale i obchodních) příležitostí v regionu tak, aby návštěvníci ze západní Evropy měli více důvodů do regionu cestovat a nějakou dobu tu pobývat, tj. zvýšit atraktivitu regionu pro novou potenciální klientelu, na straně druhé je to dostatečná domácí poptávka po takových letech. Pokud by se toto podařilo realizovat (což je ovšem úkolem jiných subjektů, než je letiště), tak stávající infrastruktura letiště rozhodně nebude omezujícím faktorem rozšíření provozu.
letiště :D
Glory | 20.05.2012, 1:02
Letiště bez dráhy není letiště, ta malá betonová nudle je k ničemu. A dokud se to nezmění, nikdy tu nebude pořádnej provoz. S tím jak je blízko Praha a se srovnáním poplatků a výhod pro aerolinky s Bratislavou by to tu pak mohlo být hodně zajímavý, ale takhle se odsud na západ prostě lítat nikdy nebude a na východ to bude pár spojů.
Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.

Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2020 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz