Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje: Informace o průběhu stavby "Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa"

16.02.2008, 11:39
| Letiště

 

1. část - Úpravy stávající odbavovací budovy

 V současné době probíhá realizace výše uvedené stavby. Konkrétně se jedná o úpravy stávající odbavovací budovy letiště s cílem zajistit splnění Schengenských dohod tak, aby bylo možné odděleně odbavovat cestující ze zemí schengenského prostoru. Tento prostor zahrnuje území států, na jejichž společných hranicích nejsou vykonávány hraniční kontroly. Kontrola se soustředí na tzv. vnější schengenské hranice a je doprovázena součinností bezpečnostních složek. V případě karlovarského letiště je zásadní věcí zajistit dostatečný komfort pro souběžné odbavení schengen i non-schengen cestujících. Dále v rámci této stavby je realizována přístavba spojovacího krčku jako příprava pro realizaci 2. části stavby (tzn. dostavby nové odbavovací haly). Součástí akce jsou také dispoziční úpravy celé budovy včetně vybudování nového hygienického zázemí pro cestující.

Stavba je financována z prostředků Karlovarského kraje a dále cca 18.044.000,- Kč (cca 34 %) bude Karlovarskému kraji poskytnuto z Norských finančních mechanismů. Tyto fondy byly založeny v roce 2004 a kladou si za cíl poskytovat finanční pomoc deseti novým členským státům EU. Hlavním cílem Norských finančních mechanismů je snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropském hospodářském prostoru.

Zhotovitelem stavby je Sdružení Letiště Karlovy Vary - III. etapa, účastníků sdružení Stavby silnic a železnic, a.s. Praha a Průmstav Praha, a.s. Stavba byla zahájena 23.5.2007. Konečný termín dokončení 1. části - rekonstrukce stávající odbavovací budovy a přístavba spojovacího krčku je 31.3.2008. Smluvní cena za realizaci 1. části stavby činí 50.825.183,- Kč.

V průběhu realizace 1. části stavby byla navržena úprava původního technického a dispozičního řešení stavby s cílem navýšit kapacitu prostor pro odbavené cestující na odletu a zvýšit úroveň komfortu cestujících. Realizací navrhované změny dispozičního uspořádání odbavovacích prostor dojde k jejich zvětšení o cca 100 % oproti původnímu návrhu a dále dojde k eliminaci potřeby případných stavebních úprav odbavovacích prostor v nejbližší budoucnosti, která může nastat s ohledem na předpokládaný růst počtu cestujících v nejbližší době. Dále byla v průběhu realizace akce schválena změna povrchu podlah z odbavovacích prostor z původně navržených pohledových betonů, které byly nahrazeny granitovou dlažbou. Tyto úpravy jsou oceněny na 4.616.889,- Kč.

Je zapotřebí zdůraznit, že s ohledem na skutečnost, že realizace stavby probíhá za plného provozu letiště, vlastní realizace vyvolává vysoké nároky jak na provozovatele letiště, tak na dodavatele stavebních prací s ohledem na nutnost koordinace prací z pohledu provozních potřeb letiště. Tento postup výstavby byl předpokládán již ve stadiu projektové přípravy a z tohoto důvodu byla již v rámci projektové dokumentace navržena posloupnost prací v tzv. třech fázích (v praxi vždy probíhají stavební práce v části prostor a zbylá část prostor odbavovací budovy je využívána cestujícími a následně po dokončení příslušné fáze jsou prostory vystřídány).

 

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.

Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2020 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz